Kredyt frankowy


W czasach, gdy w Polsce nie obowiązywały regulacje dotyczące udzielania kredytów walutowych, wiele banków miało w swojej ofercie kredyty walutowe.
W spokojnych czasach, gdy na rynku walutowym nic się nie dzieje, było to korzystne rozwiązanie dla kredytobiorców. Było tak, ponieważ oferowane oprocentowanie kredytów walutowych było niższe niż oprocentowanie kredytów udzielanych w naszej krajowej walucie. Najpopularniejsze kredyty walutowe były kredytami udzielanymi we frankach szwajcarskich.
Sytuacja uległa drastycznej zmianie, gdy Bank Centralny zapowiedział zaprzestanie utrzymywania sztywnego kursu walutowego. W następstwie kurs walutowy franka szwajcarskiego gwałtownie wzrósł z poziomu około 2 zł do poziomu około 4 zł. Aktualnie przez zawirowania na świecie kurs rośnie nawet do wyższych poziomów.

Taka sytuacja powoduje drastyczne zmiany zadłużenia kredytowego osób, które zaciągnęły zobowiązanie w tej walucie. Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała, gdy na jaw wyszły praktyki banków, które stosowały zapisy niedozwolone. Zapisy te mogły dotyczyć między innymi sposobu wyznaczania kursów walutowych, wyznaczania oprocentowania, sposobu wypłaty zaciąganego zobowiązania.

W związku z takimi zapisami, kredytobiorcy mogą wnieść sprawę do sądu oraz żądać unieważnienia takiego kredytu. Unieważnienie kredytu frankowego, jest możliwe, ponieważ duża część banków udzielała kredytów walutowych, jednocześnie wypłacając całość w złotych polskich.
Jednak nie jest to jedyną przesłanką. Równie często banki w zapisach umowy zawierały zapisy, które pozwalały im dowolnie kształtować kurs walutowy wykorzystywany do przeliczania rat kredytu oraz wartości pozostałego zobowiązania.

Unieważnienie takiego kredytu jest znacznym ułatwieniem dla kredytobiorców, ponieważ duża ich część spłaciła już równowartość zaciągniętego kredytu, a jednak wciąż mają do spłaty taką samą kwotę.

W ostatnich latach w sądach rozpatrywanych jest coraz więcej spraw związanych z kredytami walutowymi, a zwłaszcza frankowymi.

Kredyty frankowe kancelaria Gorzów Wielkopolski: https://www.zandecki.pl/specjalizacje/kredyty-frankowe/gorzow-wielkopolski/